Contact Us


Kinghand Lighting (Zhuhai) Co., Ltd
NO.2 building, Anyu Industrial Zone, Nanshui Town, Zhuhai, China
CTC: Nan Qu
E-mail: nanqu@kinghandmetal.com
Tel0086-756-771 3177
Fax:  0086-756-771 3166